Logopedie in Kapelle-op-den-Bos, Vlaams-Brabant

Praktische Informatie

Onderzoek

Om u aan te melden kan u best een e-mail sturen naar info@logopedie-sdk.be

Gelieve de reden van aanmelding te vermelden, alsook de nodige informatie: naam, leeftijd, school en telefoonnummer.

Ik ben overdag werkzaam in het onderwijs wat maakt dat ik moeilijk telefonisch bereikbaar ben.

Bij een eerste persoonlijk contact wordt er een vraaggesprek (anamnese) en een onderzoek afgenomen. Verder wordt de werking van de praktijk toegelicht.

Nadat ik de anamnesegegevens en onderzoeksresultaten heb verzameld en neergeschreven in een logopedisch aanvangsbilan (verslag), wordt u uitgenodigd voor een bespreking van het onderzoek. We kijken of therapie al dan niet noodzakelijk is en opgestart moet worden. Verder zal ik ook toelichting geven over een eventuele terugbetaling.

Indien therapie opgestart moet worden, wordt er meteen een eerste afspraak voor therapie gemaakt.

Therapie

De behandeling of therapie zal doorgaan in mijn kabinet. Eventueel kan er in overleg ook aan huis behandeld worden.
De duur van een standaard logopedische behandelsessie is een half uur of een uur. Dit hangt vooral af van de ernst en complexiteit van het probleem, maar eveneens van een aantal wettelijke beperkingen. Niet voor elk probleem (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, stemproblemen, slikproblemen) gelden dezelfde wettelijke regelingen.

Ook de frequentie (aantal sessies per week) hangt grotendeels af van de ernst van het probleem. Doorgaans start een behandeling met een frequentie van tweemaal per week. Gaandeweg, wanneer de klachten afnemen en positieve veranderingen zich stabiliseren, wordt de therapiefrequentie afgebouwd: één keer per week, één keer veertiendaags, enz.

De structuur van een therapiesessie ligt min of meer vast. Indien nodig kan hier vanaf geweken worden. Vooral bij peuters en kleuters is dit het geval. Een behandelsessie bij oudere kinderen, tieners, adolescenten en volwassenen verloopt doorgaans als volgt:

  1. bespreking van overeengekomen opdrachten
  2. nieuwe informatie of oefeningen
  3. afspreken van nieuwe (thuis)opdrachten
  4. korte nabespreking
  5. administratieve formaliteiten (bijvoorbeeld afspraak maken voor de volgende sessie)

Omdat aan het einde van elke sessie vaak een of meerdere opdrachten zijn afgesproken, begint elke sessie doorgaans met het kort bespreken hiervan. Het kan gaan om (zelf)observatietaken, het toepassen van in de therapie geleerde vaardigheden, het reflecteren over informatie die in de therapie werd besproken, enz.
Dan volgt het hoofdbestanddeel van een therapiezitting: er wordt nieuwe informatie aangebracht, er worden technieken aangeleerd en geoefend, zaken besproken, tips gegeven, dingen bijgestuurd… Dit leidt doorgaans weer tot nieuwe opdrachten.
Tenslotte volgt soms een korte nabespreking en worden er nieuwe afspraken gemaakt.

In het geval het gaat om peuters en kleuters is mama of papa (of beide) permanent aanwezig bij de therapie. Om die reden kan dus niet voortdurend iemand anders worden ingeschakeld voor het ‘brengen en halen’ van het kind. De ouders hebben immers een cruciale en actieve rol in de therapie . Met mama of papa worden eventuele opdrachten besproken en daarna volgt dan de eigenlijke directe therapie.

De therapie verloopt bij jonge kinderen spelenderwijs. Het gaat niet om een speltherapie als methodiek. Spel vormt wel het middel waarmee dingen worden aangebracht en aangeleerd. Om invloed te kunnen uitoefenen is het namelijk een absolute voorwaarde dat de kinderen graag komen, dat ze de therapie associëren met plezier en pret. Spel en plezier vormt ook een perfect medicijn tegen onwennigheid, angst of schaamte… Om die reden worden oefeningen om bepaalde doelstellingen te bereiken, steeds aangebracht op manieren die aansluiten bij de leefwereld en het ontwikkelingsniveau van het kind. Dit laatste geldt overigens net zo goed voor oudere kinderen en pubers.

Bij adolescenten en volwassenen gebeurt de begeleiding in hoofdzaak individueel. In overleg en indien nuttig kunnen mensen uit de naaste omgeving betrokken worden.